Монгол бичгийн сургалтыг зохион байгуулж байна.
2022-12-02

“Алсын хараа-2050” Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлогын 1.3 дахь зорилт, Монгол хэлний тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1 дэх заалт, 7 дугаар зүйлийн 7.2 дахь заалт, Соёлын яамны “Хос бичигтэн байгууллага” хөтөлбөрийн хүрээнд Монгол хэл, бичгээ үндэсний үнэт зүйлийн бүрдэл болгон иргэн бүр чанартай эзэмшиж, хэрэглэж хэвших, албан хэргээ кирилл болон үндэсний хос бичгээр хөтлөн явуулах зорилгоор дунд болон ахисан түвшний сургалтыг байгууллагын албан хаагчдад зохион байгуулж байна.

# Сэдвүүд
Мэдээ